योजनाकार KNIVES

  • PLANNER KNIVES

    योजनाकार KNIVES

    सामग्री: HSS%% W - १.334343 - M2, HSS १%% W - १.335355 - T1, १.२79 79 - - D2 उपयोग: काठ बोर्ड र बाल्कको मेशिनको लागि प्रयोग गर्ने योजनाकार चाकू , योजनाकार र मोटानेसर